Algemene voorwaarden Hotel Security Consultancy

Gevestigd te Haarlem, Rozenstraat 63, 2011 LT, hierna te noemen: HOSEC

Artikel 1. Definities

1.1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten met HOSEC, voor het leveren van producten en diensten zoals het verzorgen van opleidingen, trainingen en het geven van adviezen.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder HOSEC: de gebruiker van de algemene voorwaarden; afnemer: de wederpartij van HOSEC.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen HOSEC en een afnemer waarop HOSEC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met HOSEC. Waarbij de uitvoering van derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van HOSEC zijn vrijblijvend.
3.2. De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. HOSEC staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de producten, diensten en adviezen door afnemer, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is omschreven.
4.2. HOSEC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende regelgeving. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het door haar beoogde resultaat.
4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HOSEC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HOSEC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs kan verwachten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HOSEC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HOSEC zijn verstrekt cheap eyewear, heeft HOSEC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
4.5. HOSEC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortkomend uit door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HOSEC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HOSEC zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal HOSEC de afnemer hierover tijdig inlichten.
6.4. In afwijking van lid 3 zal HOSEC geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Annuleringsvoorwaarden

Op de door HOSEC aangeboden adviesopdrachten, opgestelde protocollen en trainingen (hierna: activiteit) zijn de volgende annuleringsregelingen van toepassing:
a. bij annulering door de afnemer korter dan 2 weken voor aanvang van de activiteit waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 25% van de offerte bedrag verschuldigd;
b. bij annulering door de afnemer korter dan 1 week voor aanvang van de activiteit waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 50% van de offerte bedrag verschuldigd;
c. bij annulering door de afnemer korter dan 48 uur voor aanvang van de activiteit waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, is 100% van de offerte bedrag verschuldigd;

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt HOSEC zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wet op het Auteursrecht.
9.2. Alle door HOSEC verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van HOSEC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gewijzigd of met derden worden gedeeld.
9.3. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectueel eigendom uit de ontvangen bescheiden van HOSEC te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
9.4. HOSEC behoudt het recht de door de uitvoering van diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1. De vorderingen van HOSEC op de afnemer zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar:
a. indien zich na het sluiten van de overeenkomst kennis of informatie voordoet die HOSEC goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal of kan voldoen;
b. indien HOSEC de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te geven voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
c. indien afnemer – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien afnemer in staat van faillissement wordt gesteld of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van afnemer wordt geliquideerd of beëindigd.
10.2. In de genoemde gevallen is HOSEC bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van HOSEC schadevergoeding te vorderen. Anderzijds zal HOSEC in voornoemde gevallen gevrijwaard zijn van elke vorm van schadevergoeding.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

11.1. Indien afnemer constateert of redelijkerwijs kan constateren dat HOSEC in de uitvoering van de overeenkomst is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aan HOSEC schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken.
11.2. HOSEC zal in voorkomende gevallen door afnemer een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen tenzij dit inmiddels voor de afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12. Betaling

12.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HOSEC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
12.2. Na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Artikel 13. Prijzen/Tarieven

13.1. De producten en diensten zullen worden geleverd zoals overeengekomen in de offerte. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
13.2. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Betalingscondities advies/training/protocollen/plannen:
– 50% bij opdracht
– 50% na uitvoering

Artikel 14. Incassokosten

14.1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen naast het verschuldigde totale bedrag tevens de buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van afnemer.
14.2. Indien HOSEC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ter inning van de vordering, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder de inschakeling van externe deskundigen, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop HOSEC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HOSEC niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
15.2. HOSEC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HOSEC haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HOSEC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HOSEC niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4. Indien HOSEC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Indien HOSEC aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
17.1. De aansprakelijkheid van HOSEC, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar bepaalde uitkering.
17.2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van HOSEC en de door HOSEC ingeschakelde derden voor door afnemer geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs, indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt.
17.3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen HOSEC en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer 34208210.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Haarlem, 31 oktober 2011